> ANÀLISI DE LA CONVERSA
Presentació
Mostres
Corpus oral de joves
Corpus oral de conversa
col·loquial

(Universitat de Barcelona)
 
> CORPUS ORAL DE REGISTRES
Presentació
Convencions de transcripció [pdf 148 KB]
Converses

 

> HUMOR
Presentació
Converses

 

> ENLLAÇOS
Unitat de Narrativa i Conversació (UNiC)
English Language Corpora
Corpus Linguistics
Free Humor Book
Muslim Humor
Medical Humor

CORPUS ORAL DE REGISTRES

Antoni Bernadó (berna@filcat.udl.es)
& Dr. Amadeu Viana (web | aviana@filcat.udl.es)

Entre 1997 i 2000, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida ha recollit, corregit, ordenat i classificat el resultat d'una mostra de converses orals espontànies, transcrites d'acord amb els criteris establerts i acceptats pel grup de recerca La variació en el llenguatge. El català actual, i disponibles actualment en versió paper i en cd, consultables al mateix Departament i al Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida.

El Corpus Oral de Registres, com ha estat anomenat, d'acord amb els corpus actualment existents a la UB, consta de 40 enregistraments, de qualitat i continguts diferent, de mostres d'entre 5 i 10 minuts de conversació oral espontània, recollides de forma intermitent a l'àrea urbana de Lleida entre 1997 i 2000.

Es disposa d'una Base de Dades dels parlants i dels enregistradors (BdDP), i s'està treballant en l'actualitat en una Base de Dades Textual (BdDT), que reculli la variació obtinguda en les mostres. Les mostres oscil·len entre el diàleg espontani de grup, sense un tema ni un fil argumentatiu, i la narració sostinguda per un sol parlant, organitzada al voltant d'un tema o desenvolupant un fil argumentatiu. Es perseguia estudiar les variacions de CAMP (més o menys verbal, o subordinat a la conceptualització); de TENOR (més o menys dialogat, o estructurat per la interacció); i de MODE (més o menys argumentatiu, o articulat per l'organització textual); i s'han recollit aproximadament la meitat de mostres d'estils narratius, amb graus diferents d'organització, interacció, i verbalització, i una altra meitat d'estils dialogats, amb variacions corresponents en la interacció, l'organització textual i la verbalització. Les mostres permeten estudiar les tres variables dicursives (CAMP, TENOR I MODE) en el context conversacional en què tenen lloc.

L'aplicació i el desenvolupament d'una pedagogia de l'oralitat a l'ensenyament de la llengua podria partir d'aquesta mena de recerques. No només ens acostumaríem als estils orals, sinó que introduiríem en l'ensenyament una sèrie de variables forçosament contextuals (pragmàtiques) interessants per enriquir els nostre coneixement sociolingüístic. Aquesta mena de recerques posen a l'abast i fan possible una manera diferent d'enfocar l'aprenentatge comunicatiu. 

 

COR :: Corpus Oral de Registres

(Departament de Filologia Catalana i ComunicacióUniversitat de Lleida)

Entrada al web del Departament de Filologia Catalana Entrada al web de la Universitat de Lleida Entrada al Corpus Oral de Registre Entrada al Corpus Oral de Registre