Informació general

A partir del curs 2009-2010, amb l’entrada en vigor del nous títols universitaris de grau dins el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’antiga llicenciatura de Filologia Catalana ha passat a ser el grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans (FCEO). Aquest nou títol per una banda manté l’esperit dels estudis filològics catalans, però alhora comporta el destacat canvi d’ampliar el seu abast d’estudi a la llengua i la literatura occitanes, essent l’occità, a més de la llengua pròpia de la Vall d’Aran, la segona llengua oficial de Catalunya. Amb el títol de grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans els estudiants eixamplen el seu horitzó d'expectatives amb la possibilitat de fer recerca no tan sols en els àmbits de la llengua i la literatura catalanes, sinó també de les occitanes, i se'ls obre un ventall més extens de sortides professionals.

 

Centres docents


Estructura


Accés


Descripció dels estudis

Durant els dos primers anys se cursen assignatures de matèries bàsiques i obligatòries, en l'àmbit de la llengua i la literatura, la majoria compartides amb altres graus de la facultat (de 7,5 crèdits):

 

Els dos anys següents, a banda de dues assignatures de matèria bàsica compartides amb altres títols (de 6 crèdits)

 

es cursen assignatures obligatòries pròpies del grau de FCEO (de 6 crèdits):

 

I en aquests dos darrers anys es cursen també optatives (de 6 crèdits, fins a arribar a 42 crèdits), amb la possibilitat de fer dos itineraris diferents: català i occità, o de combinar assignatures d'ambdós:

 

Els estudiants també han de cursar una d'aquestes matèries optatives (de 6 crèdits) per arribar als 42 crèdits optatius:

 

Finalment, cal realitzar Pràctiques en empresa o institució (9 crèdits) i un Treball de Fi de Grau (9 crèdits).

Sortides professionals

Continuació a altres estudis de la UdL